वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।१८ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १७ (2023-10-04)

सेवा अवरुद्ध /सेवा प्रवाह सम्बन्धमा।
- २०८० असोज १७ (2023-10-04)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।१७ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १६ (2023-10-03)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।१६ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १५ (2023-10-02)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।१८ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १५ (2023-10-02)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।१७ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १५ (2023-10-02)

वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।१८ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १५ (2023-10-02)

वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।१७ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १५ (2023-10-02)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।१५ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १४ (2023-10-01)

मिति २०८०।०६।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०६।१० गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०६।१६ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १२ (2023-09-29)

मिति २०८०।०६।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०६।१० गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०६।१५ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १२ (2023-09-29)

मिति २०८०।०६।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०६।१० गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०६।१४ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १२ (2023-09-29)

मिति २०८०।०६।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०६।१० गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०६।१६ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १२ (2023-09-29)

मिति २०८०।०६।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०६।१० गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०६।१५ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १२ (2023-09-29)

मिति २०८०।०६।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०६।१० गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०६।१९ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज १२ (2023-09-29)