वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८१।०२।१७ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १४ (2024-05-27)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८१।०२।१६ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १४ (2024-05-27)

वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८१।०२।१७ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १४ (2024-05-27)

वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८१।०२।१६ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १४ (2024-05-27)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०२।१४ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८१ जेठ १३ (2024-05-26)

मिति २०८१।२।६ देखि २०८१।२।९ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।१४ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ ११ (2024-05-24)

मिति २०८१।२।६ देखि २०८१।२।९ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।१५ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ ११ (2024-05-24)

मिति २०८१।२।६ देखि २०८१।२।९ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।१४ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ ११ (2024-05-24)

मिति २०८१।२।६ देखि २०८१।२।९ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।१३ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ ११ (2024-05-24)

मिति २०८१।२।६ देखि २०८१।२।९ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।१५ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ ११ (2024-05-24)

मिति २०८१।२।६ देखि २०८१।२।९ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।१८ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ ११ (2024-05-24)

मिति २०८१।२।६ देखि २०८१।२।९ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।१३ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ ११ (2024-05-24)

वर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०२।११ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १० (2024-05-23)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०२।१० गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८१ जेठ ९ (2024-05-22)

सार्वजनिक बिदाको दिनमा परीक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना।
- २०८१ जेठ ९ (2024-05-22)