मिति २०७८।११।०१ गते आइतबार ट्रायल हुने बर्ग B-Car, jeep, van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०१ गते आइतबार ट्रायल हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

नयाँ कार्यालय सम्पर्क मिति (visit date) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

सेवा सुचारु भएको सूचना
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।१०।०७ गते सञ्चालित बर्ग A र K को लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७८ माघ १३ (2022-01-27)

मिति २०७८।१०।०७ गते सञ्चालित बर्ग B को लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७८ माघ १३ (2022-01-27)

सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना । (कोभिड १९ संक्रमणका कारण सेवा बन्द गरिएको)
- २०७८ माघ ९ (2022-01-23)

मिति २०७८।१०।०९ गते Trial हुने बर्ग B-Car, jeep, van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ ६ (2022-01-20)

मिति २०७८।१०।१० गते Trial हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ ६ (2022-01-20)

मिति २०७८।१०।०९ गते Trial हुने बर्ग K-Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ ६ (2022-01-20)

मिति २०७८।१०।०७ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)

मिति २०७८।१०।०७ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)

मिति २०७८।१०।०६ गते retrial हुने बर्ग A-motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)

मिति २०७८।१०।०६ गते trial हुने बर्ग B-car, jeep, van का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)

मिति २०७८।०९।३० मा सञ्चालित वर्ग A& K को लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)