मिति २०७८।०९।१८ गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १६ (2021-12-31)

मिति २०७८।०९।१९ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १६ (2021-12-31)

मिति २०७८।०९।१८ गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १६ (2021-12-31)

मिति २०७८।०९।१६ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग A & K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस १४ (2021-12-29)

मिति २०७८।०९।१६ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस १४ (2021-12-29)

मिति २०७८।०९।१५ गते सार्वजनिक विदा परेकोले मिति २०७८।०९।१६ गते retrial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस १४ (2021-12-29)

मिति २०७८।०९।१५ गते सार्वजनिक बिदा परेकोले मिति २०७८।०९।१६ गते शुक्रबार trial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १४ (2021-12-29)

मिति २०७८।०९।०९ गते भएको लिखित परीक्षाको नतिजा, मिति २०७८।०९।१६ गते हुने लिखित परीक्षा एवं नयाँ र बर्ग थपका परीक्षार्थीहरुको ट्रायल सम्बन्धी सूचना
- २०७८ पुस १४ (2021-12-29)

मिति २०७८।०९।१४ गते बुधबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ पुस १३ (2021-12-28)

मिति २०७८।०९।१३ गते मंगलबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ पुस १२ (2021-12-27)

मिति २०७८।०९।१३ गते मंगलबार retrial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ पुस १२ (2021-12-27)

मिति २०७८।०९।१३, १४ र १६ गते हुने बर्ग A, K र B का परीक्षार्थीहरुको trial/retrial सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ पुस १२ (2021-12-27)

मिति २०७८।०९।१८ गते trial exam (प्रयोगात्मक परीक्षा) हुने बर्ग G का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १० (2021-12-25)

मिति २०७८।०९।१७ गते trial exam (प्रयोगात्मक परीक्षा) हुने बर्ग G का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १० (2021-12-25)

मिति २०७८।०९।१९ गते trial exam (प्रयोगात्मक परीक्षा) हुने बर्ग F का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १० (2021-12-25)