मिति २०७८।०९।१७ गते trial exam (प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बर्ग F का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १० (2021-12-25)

मिति २०७८।०९।१७, १८ र १९ गते हुने बर्ग F र G को प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial exam) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ पुस १० (2021-12-25)

मिति २०७८।०९।१२ गते सोमबार Trial हुने बर्ग A मोटरसाइकल का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस ९ (2021-12-24)

मिति २०७८।०९।११ गते आइतबार Trial हुने बर्ग K स्कुटर, माोपेड का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस ९ (2021-12-24)

मिति २०७८।०९।११ गते आइतबार Trial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस ९ (2021-12-24)

मिति २०७८।०९।०९ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ८ (2021-12-23)

मिति २०७८।०९।०९ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ८ (2021-12-23)

मिति २०७८।०९।०१ को लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने तथा बर्ग थप बर्ग H1,H2, I1, I2 र I3 का मिति २०७८।०८।२९ सम्म दर्ता भइ /राजश्व बुझाइ कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति तय गरीने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।१४ गते बुधबार trial हुने बर्ग J2 का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।१० गते trial हुने बर्ग E का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।१० गते trial हुने बर्ग D का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।१० गते trial हुने बर्ग J1 का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।०८ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।०८ गते retrial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।०१ र ०२ गते भएको विभिन्न बर्गको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा नयाँ र बर्ग थप बर्ग (A, K,B, D,E,H,I,J) का परीक्षार्थीहरुको ट्रायल एवं retrial सम्बन्धी सूचना
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)