मिति २०७८।०८।२८ गते मं‌गलबार trial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर २७ (2021-12-13)

मिति २०७८।०८।२४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको नामावली (सूचना विवरण समेत)
- २०७८ मङ्सिर २३ (2021-12-09)

मिति २०७८।०८।२४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली (सूचना विवरण समेत)
- २०७८ मङ्सिर २३ (2021-12-09)

मिति २०७८।०८।२७ गते सोमबार trial परीक्षा हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर २२ (2021-12-08)

मिति २०७८।०८।२६ गते आइतबार trial परीक्षा हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर २२ (2021-12-08)

मिति २०७८।०८।२६ गते trial परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर २२ (2021-12-08)

मिति २०७८।०८।२४ गते trial परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर २२ (2021-12-08)

मिति २०७८।०८।२३ गते trial परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर २२ (2021-12-08)

मिति २०७८।०८।१७ गते भएको लिखित परीक्षाको नतिजा एवं नयाँ र बर्ग थपको ट्रायल सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ मङ्सिर २२ (2021-12-08)

मिति २०७८।०८।१६ र १७ गते retrial का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०७८।०८।२३ गते trial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर २० (2021-12-06)

मिति २०७८।०८।१६ र १७ गते retrial का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०७८।०८।२१ गते trial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर २० (2021-12-06)

मिति २०७८।०८।१६ र १७ गते retrial का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०७८।०८।२१ गते trial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर २० (2021-12-06)

मिति २०७८।०८।१७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर १६ (2021-12-02)

मिति २०७८।०८।१७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर १६ (2021-12-02)

मिति २०७८।०८।१७ गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर १५ (2021-12-01)