मिति २०७८।०८।१६ गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर १५ (2021-12-01)

मिति २०७८।०८।२० गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर १५ (2021-12-01)

मिति २०७८।०८।१९ गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर १५ (2021-12-01)

मिति २०७८।०८।१९ गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर १५ (2021-12-01)

बर्ग A, K र B को लिखित परीक्षाको नतिजा तथा मिति २०७८।०८।१६, १७,१९ र २० गते हुने प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ मङ्सिर १५ (2021-12-01)

मिति २०७८।०८।१६ गते retrial हुने बर्ग A-motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर १४ (2021-11-30)

मिति २०७८ पौष महिनामा हुने बर्ग D,E,F,G,H,I,J को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ मङ्सिर १४ (2021-11-30)

मिति २०७८।०८।१४ गते retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर १३ (2021-11-29)

मिति २०७८।०८।१४ गते retrial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर १३ (2021-11-29)

मिति २०७८।०८।१४ गते हुने बर्ग K र B को पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा (retrial) सम्बन्धी सूचना !
- २०७८ मङ्सिर १३ (2021-11-29)

मिति २०७८।०८।१० गते हुने लिखित परीक्षामा सहभागी हुने वर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर ९ (2021-11-25)

मिति २०७८।०८।१० गते हुने लिखित परीक्षामा सहभागी हुने बर्ग A & K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर ९ (2021-11-25)

मिति २०७८।०८।१० गते हुने लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ मङ्सिर ९ (2021-11-25)

मिति २०७८।०८।१३ गते trial हुने बर्ग A(motorcycle) का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर ९ (2021-11-25)

मिति २०७८।०८।१२ गते trial हुने बर्ग B(car,jeep,van) का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर ९ (2021-11-25)