मिति २०७८।०८।१२ गते trial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर ९ (2021-11-25)

मिति २०७८।०८।१० गते ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर ८ (2021-11-24)

मिति २०७८।०८।०९ गते ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर ८ (2021-11-24)

मिति २०७८।०८।०३ को लिखित परीक्षाको नतिजा तथा नयाँ र बर्ग थपको ट्रायल सम्बन्धी सूचना
- २०७८ मङ्सिर ८ (2021-11-24)

मिति २०७८।०८।०२ र ०३ गते retrial का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०७८।०८।०९ गते बिहिबार trial हुने बर्ग A (motorcycle) का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर ७ (2021-11-23)

मिति २०७८।०८।०२ र ०३ गते retrial का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०७८।०८।०६ गते trial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर ६ (2021-11-22)

मिति २०७८।०८।०२ र ०३ गते retrial का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०७८।०८।०६ गते trial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर ६ (2021-11-22)

मिति २०७८।०८।०२ र ०३ गते retrial का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०७८।०८।०६ गते trial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर ६ (2021-11-22)

Visit Date shift सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ मङ्सिर ६ (2021-11-22)

मिति २०७८।०८।०५ गते आइतबार trial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर ३ (2021-11-19)

मिति २०७८।०८।०६ गते सोमबार trial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर ३ (2021-11-19)

बर्ग A, K र B को प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ मङ्सिर ३ (2021-11-19)

मिति २०७८।०८।०५ गते प्रयोगात्मक परीक्षा trial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर ३ (2021-11-19)

मिति २०७८।०८।०३ गते हुने लिखित परीक्षामा सहभागी हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर २ (2021-11-18)

मिति २०७८।०८।०३ गते हुने लिखित परीक्षामा सहभागी हुने बर्ग AरK का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ मङ्सिर २ (2021-11-18)