मिति २०८०।०४।११ गते बिहीबार र २०८०।०४।१२ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।१७ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १५ (2023-07-31)

मिति २०८०।०४।१४ गते आइतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।१५ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन १४ (2023-07-30)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१० गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।१९ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १४ (2023-07-30)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१० गतेसम्म नयाँ बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएर मिति २०८०।०४।१२ गतेको लिखित परीक्षामा उतीर्ण भई मिति २०८०।०४।१६ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १२ (2023-07-28)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१० गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।१५ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १२ (2023-07-28)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१० गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।१४ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १२ (2023-07-28)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१० गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।१६ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १२ (2023-07-28)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१० गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।१५ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १२ (2023-07-28)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१० गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।१४ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १२ (2023-07-28)

मिति २०८०।०४।०७ गते आइतबार देखि मिति २०८०।०४।१० गते बुधबारसम्म बर्ग B-Car/ Jeep/ Van का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।१२ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन ११ (2023-07-27)

अनिवार्य रुपमा अनलाइन मार्फत राजश्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी सूचना।
- २०८० साउन ११ (2023-07-27)

मिति २०८०।०।१० गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।११ गते बिहिबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन १० (2023-07-26)

मिति २०८०।०।०९ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।१० गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन ९ (2023-07-25)

मिति २०८०।०।०८ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।०९ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन ८ (2023-07-24)

२०८० साल असार महिनामा वर्ग F (Minibus, Minitruck) को लागि राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।१२ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ८ (2023-07-24)