मिति २०७८।०७।२२ गते सञ्चालन हुने बर्ग A (मोटरसाइकल) को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक १७ (2021-11-03)

मिति २०७८।०७।१२ मा बर्ग B का लागि लिखित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको नतिजा
- २०७८ कार्तिक १७ (2021-11-03)

मिति २०७८।०७।१२ मा बर्ग A र K का लागि लिखित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको नतिजा
- २०७८ कार्तिक १७ (2021-11-03)

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा नयाँ र बर्ग थपका परीक्षार्थीहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ कार्तिक १७ (2021-11-03)

मिति २०७८।०७।१७ गते बुधबार बर्ग A (motorcycle) को retrial हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ कार्तिक १४ (2021-10-31)

मिति २०७८।०७।१६ गते मंगलबार बर्ग B (car, jeep, van) को retrial हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ कार्तिक १४ (2021-10-31)

मिति २०७८।०७।१६ गते मंगलबार बर्ग k (scooter) को retrial हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ कार्तिक १४ (2021-10-31)

Retrial सम्बन्धी सूचना
- २०७८ कार्तिक १४ (2021-10-31)

Visit Date (सम्पर्क मिति) सम्बन्धी सूचना
- २०७८ कार्तिक १४ (2021-10-31)

मिति २०७८।०७।१२ गतेको Category B (Car, Jeep, Van) को लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७८ कार्तिक ११ (2021-10-28)

मिति २०७८।०७।१२ गतेको Category A र K को लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७८ कार्तिक ११ (2021-10-28)

सार्बजनिक विदाका दिन परेका सेवाग्राहीहरुका लागि biometric, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ कार्तिक ११ (2021-10-28)

मिति २०७८।०९।११ मा हुने बर्ग B कार जीप भ्यान को बर्ग थपको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक १० (2021-10-27)

मिति २०७८।०९।११ मा हुने बर्ग A मोटरसाइकलको retrial दिने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक १० (2021-10-27)

मिति २०७८।०९।११ मा हुने बर्ग A मोटरसाइकलको retrial सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ कार्तिक १० (2021-10-27)