अनलाइन फर्म भरी रोकिएका सेवाग्राहीहरुका लागि Visit date (सम्पर्क मिति) shift सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ कार्तिक ४ (2021-10-21)

सूचना
- २०७८ असोज १३ (2021-09-29)

बायोमेट्रिक सम्बन्धी सूचना
- २०७८ असोज १२ (2021-09-28)

रिट्रायल सम्बन्धी सूचना
- २०७८ असोज १२ (2021-09-28)

परिक्षणकालीन सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना
- २०७८ असोज ११ (2021-09-27)

लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
- २०७८ भदौ ३० (2021-09-15)

मिति २०७८।६।१० गते हुने वर्ग A-Motorcycle को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने रिट्रायलका परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।१० गतेसम्म राजश्व बुझाएका रिट्रायल समेत)
- २०७८ भदौ २९ (2021-09-14)

मिति २०७८।६।१० गते हुने वर्ग A-Motorcycle को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने रिट्रायलका परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।१० गतेसम्म राजश्व बुझाएका रिट्रायल समेत)
- २०७८ भदौ २९ (2021-09-14)

मिति २०७८।५।२५ गते हुने वर्ग B- Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।१२, १३ र १४ गते Biometric भई राजश्व बुझाएका)
- २०७८ भदौ २३ (2021-09-08)

मिति २०७८।५।२५ गते हुने वर्ग A-Motorcycle, K- Scooter, Moped को लिखित परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।१२, १३ र १४ गते Biometric भई राजश्व बुझाएका)
- २०७८ भदौ २३ (2021-09-08)

मिति २०७८।१।१५ गतेदेखि रोकिएको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७८ भदौ १८ (2021-09-03)

मिति २०७८।१।१५ गतेदेखि रोकिएको प्रयोगात्मक परिक्षा शुरु हुने सम्बन्धी सूचना
- २०७८ भदौ १८ (2021-09-03)

सूचना
- २०७८ असार ३० (2021-07-14)

सूचना
- २०७८ असार ११ (2021-06-25)

सेवा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना
- २०७८ असार ८ (2021-06-22)