कार्यालयका सेवाहरु बन्द रहने सम्बन्धी सूचना
- २०७८ बैशाख १४ (2021-04-27)

वर्ग H, I र J को लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७८ बैशाख ९ (2021-04-22)

बायोमेट्रिक मिति तथा ट्रायल सारिएको सम्बन्धमा
- २०७८ बैशाख ५ (2021-04-18)

बर्ग D, E, F र G को ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ चैत ३२ (2021-04-14)

लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ चैत ३२ (2021-04-14)

बायोमेट्रिक मिति सारिएको सम्बन्धमा
- २०७७ चैत ३१ (2021-04-13)

मिति २०७७।१२।२० गते संचालित लिखित परिक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ चैत २५ (2021-04-07)

मिति २०७७।१२।२३ गते सोमबार हुने बर्ग A Motorcycle को परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७७ चैत १८ (2021-03-31)

मिति २०७७।१२।२२ गते आइतबार हुने बर्ग B Car, Jeep, Delivery Van को परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७७ चैत १८ (2021-03-31)

मिति २०७७।१२।२२ गते आइतबार हुने बर्ग K Scootor को परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७७ चैत १८ (2021-03-31)

मिति २०७७।१२।१३ गते संचालित लिखित परिक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ चैत १८ (2021-03-31)

फागु पुर्णिमाको दिनको बायोमेट्रिक मिति सारिएको सम्बन्धमा
- २०७७ चैत १७ (2021-03-30)

मिति २०७७/१२/१२ र १३ गते रिट्रायलको राजश्व काटेका परीक्षार्थीको बर्ग B को रिट्रायल नामावली अनुसार मंगलबार र बुधबार हुनेछ ।
- २०७७ चैत १६ (2021-03-29)

मिति २०७७।१२।०६ गते संचालित लिखित परिक्षाको नतिजा
- २०७७ चैत ११ (2021-03-24)

मिति २०७७।११।२८ गते सञ्चालित लिखित परिक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ चैत ४ (2021-03-17)