मिति २०७६।११।३० गते विहीबार संचालित वर्ग B को लिखित परिक्षाको नतिजा
- २०७६ चैत ५ (2020-03-18)

मिति २०७६।११।३० गते विहीबार संचालित वर्ग K को लिखित परिक्षाको नतिजा
- २०७६ चैत ५ (2020-03-18)

मिति २०७६/११/२३ गते संचालीत लिखित परीक्षाको नतिजा
- २०७६ फाल्गुण २८ (2020-03-11)

मिति २०७६/११/२५ र २६ गतेको बायोमेट्रीक सरेको सूचना
- २०७६ फाल्गुण २३ (2020-03-06)

मिति २०७६।११।१६ गते शुक्रबार संचालित वर्ग A, B र K को लिखित परिक्षाको नतिजा
- २०७६ फाल्गुण २१ (2020-03-04)

लिखितमा पास हुने तथा बर्ग थप गरेका बर्ग H,I,J को प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना
- २०७६ फाल्गुण ५ (2020-02-17)

मिति २०७६/१०/२२ र २४ गते स्थगीत भएको बर्ग F को ट्रायल सम्बन्धी सूचना
- २०७६ फाल्गुण ५ (2020-02-17)

यस हप्ताको लिखित परीक्षा सम्बन्धमा
- २०७६ फाल्गुण ४ (2020-02-16)

मिति २०७६।१०।२४ गते संचालित लिखित परिक्षाको नतिजा
- २०७६ माघ ३० (2020-02-13)

मिति २०७६।१०।१९ गते संचालित वर्ग HIJ को लिखित परिक्षाको नतिजा
- २०७६ माघ २२ (2020-02-05)

मिति २०७६।१०।१७ गते संचालित लिखित परिक्षाको नतिजा
- २०७६ माघ २२ (2020-02-05)

बर्ग H,I रJ को लिखित सम्बन्धी सूचना
- २०७६ माघ ९ (2020-01-23)

बर्ग E र D को ट्रायल सम्बन्धी सूचना
- २०७६ माघ ९ (2020-01-23)

बर्ग FG को ट्रायल सम्बन्धी सूचना
- २०७६ माघ ९ (2020-01-23)

मिति २०७६।१०।०४ गते संचालित वर्ग लिखित परिक्षाको नतिजा
- २०७६ माघ ८ (2020-01-22)