मिति २०८०।०४।०४ गते बिहीबार र २०८०।०४।०५ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।११ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ८ (2023-07-24)

मिति २०८०।०४।०४ गते बिहीबार र २०८०।०४।०५ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।१० गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ८ (2023-07-24)

मिति २०८०।०४।०४ गते बिहीबार र २०८०।०४।०५ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।११ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ८ (2023-07-24)

मिति २०८०।०४।०४ गते बिहीबार र २०८०।०४।०५ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।१० गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ८ (2023-07-24)

मिति २०८०।०।०७ गते आइतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।०८ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन ७ (2023-07-23)

परीक्षणकालिन लाइसेन्स वितरण सेवा अवरुद्ध भएको वारे जरुरी सूचना ।
- २०८० साउन ७ (2023-07-23)

मिति २०८०।०३।३१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।०३ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।०९ गते मंगलबार ट्रायल हुने र मिति २०८०।०४।०५ गतेको लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०४।०९ गते मंगलबार नै ट्रायल परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ५ (2023-07-21)

मिति २०८०।०३।३१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।०३ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।०८ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ५ (2023-07-21)

मिति २०८०।०३।३१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।०३ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।०७ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ५ (2023-07-21)

मिति २०८०।०३।३१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।०३ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।०९ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ५ (2023-07-21)

मिति २०८०।०३।३१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।०३ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।०८ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ५ (2023-07-21)

मिति २०८०।०३।३१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।०३ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।१२ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ५ (2023-07-21)

मिति २०८०।०३।३१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।०३ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।०७ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ५ (2023-07-21)

मिति २०८०।०३।३१ गते आइतबार देखि मिति २०८०।०४।०३ गते बुधबारसम्म बर्ग B-Car/ Jeep/ Van का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।०५ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन ४ (2023-07-20)

मिति २०८०।०४।०३ गते बुधबारबर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।०४ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन ३ (2023-07-19)