मिति २०८० साल असार महिनामा वर्ग E (Tractor) को लागि दर्ता भै राजश्व बुझाएर मिति २०८०।०४।०५ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २ (2023-07-18)

मिति २०८०।०४।०२ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।०३ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन २ (2023-07-18)

मिति २०८०।०३।२८ गते बिहीबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।०४ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ३२ (2023-07-17)

मिति २०८०।०३।२८ गते बिहीबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।०३ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ३२ (2023-07-17)

मिति २०८०।०३।२८ गते बिहीबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।०३ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ३२ (2023-07-17)

मिति २०८०।०३।२८ गते बिहीबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।०४ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ३२ (2023-07-17)

मिति २०८०।०४।०१ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।०२ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० असार ३२ (2023-07-17)

कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको समय परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा।
- २०८० असार ३१ (2023-07-16)

मिति २०८०।०३।३१ गते आइतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।०१ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ३१ (2023-07-16)

मिति २०८०।०३।२४ गतेदेखि मिति २०८०।०३।२७ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।०२ गते मंगलबार ट्रायल हुने र मिति २०८०।०३।२९ गतेको लिखित परीक्षामा उतीर्ण भई मिति २०८०।०४।०२ गते मंगलबार नै ट्रायल परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार २९ (2023-07-14)

मिति २०८०।०३।२४ गतेदेखि मिति २०८०।०३।२७ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।०१ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार २८ (2023-07-13)

मिति २०८०।०३।२४ गतेदेखि मिति २०८०।०३।२७ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।३१ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार २८ (2023-07-13)

मिति २०८०।०३।२४ गतेदेखि मिति २०८०।०३।२७ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।०५ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार २८ (2023-07-13)

मिति २०८०।०३।२४ गतेदेखि मिति २०८०।०३।२७ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०३।३१ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार २८ (2023-07-13)

मिति २०८०।०३।२४ गतेदेखि मिति २०८०।०३।२७ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।०२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार २८ (2023-07-13)