ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा सुरु हुने समय परिवर्तन गरिएको सूचना।
- २०८० असार ३ (2023-06-18)

मिति २०८०।०२।२९ गते देखि मिति २०८०।०२।३२ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०३।०५ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (संशोधित)।
- २०८० असार ३ (2023-06-18)

मिति २०८०।०२।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०२।३१ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।०४ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (संशोधित)।
- २०८० असार ३ (2023-06-18)

मिति २०८०।०२।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०२।३१ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।०५ गते मंगलबार ट्रायल हुने र मिति २०८०।०३।०१ गते शुक्रबारको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई मिति २०८०।०३।०५ गते मंगलबार नै प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०२।३१ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।०४ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०२।३१ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।०३ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२९ गते देखि मिति २०८०।०२।३२ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०३।०५ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२९ गते देखि मिति २०८०।०२।३२ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०३।०४ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२९ गते देखि मिति २०८०।०२।३२ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०३।०८ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२९ गते देखि मिति २०८०।०२।३२ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०३।०३ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२८ गते देखी २०८०।०२।३१ गते सम्म वर्ग B (car,jeep,Delivery van) का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाईएका मिति २०८०।०३।०१ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० जेठ ३२ (2023-06-15)

मिति २०८०।०२।३१ गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।३२ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३१ (2023-06-14)

मिति २०८०।०२।३१ गतेसम्म बर्ग E-Tractor का लागि राजश्व बुझाई मिति २०८०।०३।०१ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३१ (2023-06-14)

मिति २०८०।०२।३१ गतेसम्म थप बर्ग F-Minibus/ Minitruck का लागि राजश्व बुझाई मध्ये मिति २०८०।०३।०८ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३१ (2023-06-14)

मिति २०८०।०२।३० गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।३१ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३० (2023-06-13)