मिति २०८०।०२।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०२।२५ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।२८ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २६ (2023-06-09)

मिति २०८०।०२।२१ गते देखी २०८०।०२।२४ गते सम्म वर्ग B (car,jeep,Delivery van) का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाईएका मिति २०८०।०२।२६ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० जेठ २५ (2023-06-08)

मिति २०८०।०२।२४ गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।२५ गते बिहिबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० जेठ २४ (2023-06-07)

मिति २०८०।०२।२३ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।२४ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २३ (2023-06-06)

मिति २०८०।०२।२२ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।२३ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २२ (2023-06-05)

सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसमानको लिलाम बढाबढको सूचना।
- २०८० जेठ २२ (2023-06-05)

मिति २०८०।०२।२१ गते आईतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।२२ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २१ (2023-06-04)

मिति २०८०।०२।१८ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।१९ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Van/Jeep को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०२।२६ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २१ (2023-06-04)

मिति २०८०।०२।१८ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।१९ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Van/Jeep को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०२।२५ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २१ (2023-06-04)

मिति २०८०।०२।१८ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।१९ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Van/Jeep को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०२।२४ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २१ (2023-06-04)

मिति २०८०।०२।१८ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।१९ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०२।२५ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २१ (2023-06-04)

मिति २०८०।०२।१८ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।१९ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०२।२४ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २१ (2023-06-04)

मिति २०८०।०२।१४ गते देखि मिति २०८०।०२।१७ गतेसम्म थप बर्ग B-car/jeep/van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।२३ गते मंगलबार ट्रायल हुने र मिति २०८०।०२।१९ गतेको लिखित परीक्षामा उतीर्ण भई मिति २०८०।०२।२३ गते मंगलबार नै ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १९ (2023-06-02)

मिति २०८०।०२।१४ गते देखि मिति २०८०।०२।१७ गतेसम्म थप बर्ग B-car/jeep/van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।२२ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १९ (2023-06-02)

मिति २०८०।०२।१४ गते देखि मिति २०८०।०२।१७ गतेसम्म थप बर्ग B-car/jeep/van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।२१ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १९ (2023-06-02)