मिति २०८०।०२।१४ गते देखि मिति २०८०।०२।१७ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।२३ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १९ (2023-06-02)

मिति २०८०।०२।१४ गते देखि मिति २०८०।०२।१७ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।२२ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १९ (2023-06-02)

मिति २०८०।०२।१४ गते देखि मिति २०८०।०२।१७ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।२६ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १९ (2023-06-02)

मिति २०८०।०२।१४ गते देखि मिति २०८०।०२।१७ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।२१ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १९ (2023-06-02)

मिति २०८०।०२।०१४ गते देखी २०८०।०२।१७ गते सम्म वर्ग B (car,jeep,Delivery van) का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाईएका मिति २०८०।०२।१९ गते शुक्रबार परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०८० जेठ १८ (2023-06-01)

मिति २०८०।०२।१७ गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।१८ गते बिहिबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १७ (2023-05-31)

मिति २०८०।०२।१६ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।१७ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १६ (2023-05-30)

हालसम्म थप वर्ग J2-Backhoe Loader को लागि राजस्व जम्मा गरेका र नयाँ वर्गका लागि लिखित परीक्षा उतीर्ण भई ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा दिन बाँकी रही मिति २०८०।०३।१२ गते मंगलबार (27 June 2023) मा ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली.
- २०८० जेठ १६ (2023-05-30)

मिति २०८०।०२।१४ गते आईतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।१६ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १४ (2023-05-28)

मिति २०८०।०२।११ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।१२ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०२।१८ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १६ (2023-05-30)

मिति २०८०।०२।११ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।१२ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०२।१७ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १६ (2023-05-30)

मिति २०८०।०२।११ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।१२ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०२।१८ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १६ (2023-05-30)

मिति २०८०।०२।११ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।१२ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०२।१७ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ १६ (2023-05-30)

लिलाम बढाबढ बिक्री सम्बन्धी सूचना।
- २०८० जेठ १६ (2023-05-30)

मिति २०८०।०२।०७ गते देखि मिति २०८०।०२।१० गतेसम्म थप बर्ग B-car/jeep/van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।१६ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० जेठ १२ (2023-05-26)