मिति २०८०।०३।०६ गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।०७ बिहिबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०८० असार ६ (2023-06-21)

मिति २०८०।०३।०५ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।०६ बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०८० असार ५ (2023-06-20)

मिति २०८०।०३।०४ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।०५ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०८० असार ४ (2023-06-19)

मिति २०८०।०२।३२ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।०१ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Van/Jeep को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०३।०७ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ४ (2023-06-19)

मिति २०८०।०२।३२ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।०१ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Van/Jeep को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०३।०६ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ४ (2023-06-19)

मिति २०८०।०२।३२ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।०१ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०३।०७ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ४ (2023-06-19)

मिति २०८०।०२।३२ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।०१ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०३।०६ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ४ (2023-06-19)

मिति २०८०।०३।०३ गते आईतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।०४ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ३ (2023-06-18)

ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा सुरु हुने समय परिवर्तन गरिएको सूचना।
- २०८० असार ३ (2023-06-18)

मिति २०८०।०२।२९ गते देखि मिति २०८०।०२।३२ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०३।०५ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (संशोधित)।
- २०८० असार ३ (2023-06-18)

मिति २०८०।०२।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०२।३१ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।०४ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (संशोधित)।
- २०८० असार ३ (2023-06-18)

मिति २०८०।०२।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०२।३१ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।०५ गते मंगलबार ट्रायल हुने र मिति २०८०।०३।०१ गते शुक्रबारको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई मिति २०८०।०३।०५ गते मंगलबार नै प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०२।३१ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।०४ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०२।३१ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।०३ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२९ गते देखि मिति २०८०।०२।३२ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०३।०५ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)