मिति २०८०।१०।२९ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग J2-(Backhoe Loader) का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।११।१७ गते बिहीबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० फाल्गुण २ (2024-02-14)

मिति २०८०।१०।२९ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग J1-(Excavator) का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।११।१३ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० फाल्गुण २ (2024-02-14)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।११।०२ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० माघ ३० (2024-02-13)

वर्ग F(Minibus, Minitruck) को लागि मिति २०८०।१०।२९ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।११।११ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० माघ २९ (2024-02-12)

वर्ग E(Tractator) को लागि मिति २०८०।१०।२९ गतेसम्म वर्ग थप/नयाँ दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।११।०४ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० माघ २९ (2024-02-12)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।११।०३ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० माघ २९ (2024-02-12)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।११।०२ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० माघ २९ (2024-02-12)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।११।०१ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० माघ २९ (2024-02-12)

वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।११।०३ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० माघ २९ (2024-02-12)

वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।११।०२ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० माघ २९ (2024-02-12)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।१०।२९ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० माघ २८ (2024-02-11)

मिति २०८०।१०।२१ गतेदेखि मिति २०८०।१०।२४ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।११।०१ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० माघ २६ (2024-02-09)

मिति २०८०।१०।२१ गतेदेखि मिति २०८०।१०।२४ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।१०।२९ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० माघ २६ (2024-02-09)

मिति २०८०।१०।२१ गतेदेखि मिति २०८०।१०।२४ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।१०।२८ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० माघ २६ (2024-02-09)

मिति २०८०।१०।२१ गतेदेखि मिति २०८०।१०।२४ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।११।०१ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० माघ २६ (2024-02-09)