मिति २०८०।०१।१० गते देखि मिति २०८०।०१।१३ गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०१।१७ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख १५ (2023-04-28)

मिति २०८०।०१।१० गते आइतबारदेखि मिति २०८०।०१।१३ गते बुधबारसम्म बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि नयाँ दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०८०।०१।१५ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख १४ (2023-04-27)

मिति २०८०।०१।१३ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०१।१४ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०८० बैशाख १३ (2023-04-26)

मिति २०८०।०१।१२ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०१।१३ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०८० बैशाख १२ (2023-04-25)

मिति २०७९ चैत्र मसान्तसम्म वर्ग F-Minibus, Minitruck को ट्रायलको लागि राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०१।१५ गते शुक्रबार ट्रायल परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०८० बैशाख १२ (2023-04-25)

मिति २०८०/०१/०७ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/०८ गते शुक्रबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०१।१४ गते विहीबार वर्ग B- Car/Van/Jeep को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०८० बैशाख ११ (2023-04-24)

मिति २०८०/०१/०७ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/०८ गते शुक्रबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०१।१३ गते बुधबार वर्ग B- Car/Van/Jeep को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०८० बैशाख ११ (2023-04-24)

मिति २०८०/०१/०७ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/०८ गते शुक्रबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०१।१४ गते बिहीबार वर्ग A- Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०८० बैशाख ११ (2023-04-24)

मिति २०८०/०१/०७ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/०८ गते शुक्रबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०१।१३ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०८० बैशाख ११ (2023-04-24)

मिति २०८०।०१।११ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०८०।०१।१२ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०८० बैशाख ११ (2023-04-24)

मिति २०८०।०१।०३ गते देखि मिति २०८०।०१।०६ गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०१।१२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ८ (2023-04-21)

मिति २०८०।०१।०८ गते शुक्सरबार भएको बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०८० बैशाख ८ (2023-04-21)

मिति २०८०।०१।०३ गते देखि मिति २०८०।०१।०६ गते सम्म बर्ग थप B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०१।११ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ८ (2023-04-21)

मिति २०८०।०१।०३ गते देखि मिति २०८०।०१।०६ गते सम्म बर्ग थप B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०१।१० गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ८ (2023-04-21)

मिति २०८०।०१।०३ गते देखि मिति २०८०।०१।०६ गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०१।१२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ८ (2023-04-21)