मिति २०८०।०५।३१ गतेदेखि मिति २०८०।०६।०३ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०६।०८ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज ५ (2023-09-22)

वर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।०५ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज ४ (2023-09-21)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।०४ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज २ (2023-09-19)

कार्यालय सम्पर्क मिति (Visit Date) सारिएको सम्बन्धी सूचना।
- २०८० असोज २ (2023-09-19)

वर्ग F-Minibus, Minitruck को सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।१२ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज २ (2023-09-19)

वर्ग E-Tractor को सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।०५ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असोज २ (2023-09-19)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।०२ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ३२ (2023-09-18)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।०४ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ३२ (2023-09-18)

वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।०४ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ३२ (2023-09-18)

वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।०५ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ३२ (2023-09-18)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०६।०१ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० भदौ ३१ (2023-09-17)

मिति २०८०।०५।२४ गतेदेखि मिति २०८०।०५।२७ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०६।०२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ २९ (2023-09-15)

मिति २०८०।०५।२४ गतेदेखि मिति २०८०।०५।२७ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०६।०१ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ २९ (2023-09-15)

वर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।२९ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० भदौ २८ (2023-09-14)

मिति २०८०।०५।२५ गतेदेखि मिति २०८०।०५।२८ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०६।०२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ २८ (2023-09-14)