मिति २०७९।१२।०६ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ चैत ३ (2023-03-17)

मिति २०७९।१२।०३ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ चैत २ (2023-03-16)

बर्ग D, E (Tractor, Powertiller) को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ फाल्गुण ३१ (2023-03-15)

मिति २०७९।१२।०२ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण ३१ (2023-03-15)

मिति २०७९।१२।०१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण ३० (2023-03-14)

मिति २०७९/१२/०२ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ फाल्गुण २९ (2023-03-13)

मिति २०७९।११।३० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण २९ (2023-03-13)

मिति २०७९/१२/०१ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को Re-trial हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ फाल्गुण २९ (2023-03-13)

मिति २०७९।१२।०२ गते बिहिबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण २९ (2023-03-13)

मिति २०७९।१२।०१ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण २९ (2023-03-13)

मिति २०७९।११।२९ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण २८ (2023-03-12)

मिति २०७९।११।२८ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण २६ (2023-03-10)

मिति २०७९।११।२९ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण २६ (2023-03-10)

मिति २०७९/११/२८ गते आइतबार वर्ग K- Scooter को ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ फाल्गुण २६ (2023-03-10)

मिति २०७९।११।२९ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण २६ (2023-03-10)