वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।२४ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० पुस २३ (2024-01-08)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राज।स्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०९।२६ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० पुस २३ (2024-01-08)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०९।२५ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस २३ (2024-01-08)

वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।२६ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस २३ (2024-01-08)

वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।२५ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस २३ (2024-01-08)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।२३ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० पुस २२ (2024-01-07)

मिति २०८०।०९।१६ गतेदेखि मिति २०८०।०९।१८ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।२४ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस २० (2024-01-05)

मिति २०८०।०९।१६ गतेदेखि मिति २०८०।०९।१८ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।२३ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस २० (2024-01-05)

मिति २०८०।०९।१६ गतेदेखि मिति २०८०।०९।१८ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।२२ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस २० (2024-01-05)

मिति २०८०।०९।१६ गतेदेखि मिति २०८०।०९।१८ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।२४ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस २० (2024-01-05)

मिति २०८०।०९।१६ गतेदेखि मिति २०८०।०९।१८ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।२३ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस २० (2024-01-05)

मिति २०८०।०९।१६ गतेदेखि मिति २०८०।०९।१८ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।२२ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस २० (2024-01-05)

वर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।२० गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० पुस १९ (2024-01-04)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।१९ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० पुस १८ (2024-01-03)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।१८ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० पुस १७ (2024-01-02)