वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०९।१९ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस १७ (2024-01-02)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०९।१८ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस १७ (2024-01-02)

वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।१९ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस १७ (2024-01-02)

वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।१८ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस १७ (2024-01-02)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।१७ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस १६ (2024-01-01)

मिति २०८०।०९।०८ गतेदेखि मिति २०८०।०९।११ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।१७ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस १३ (2023-12-29)

मिति २०८०।०९।०८ गतेदेखि मिति २०८०।०९।११ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।१६ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस १३ (2023-12-29)

मिति २०८०।०९।०८ गतेदेखि मिति २०८०।०९।११ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।१७ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस १३ (2023-12-29)

मिति २०८०।०९।०८ गतेदेखि मिति २०८०।०९।११ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।१६ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस १३ (2023-12-29)

मिति २०८०।०९।०८ गतेदेखि मिति २०८०।०९।११ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०९।२० गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस १३ (2023-12-29)

कार्यालय सम्पर्क मिति (Visit date) सारिएको सम्बन्धमा।
- २०८० पुस १३ (2023-12-29)

वर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।०१३ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० पुस १२ (2023-12-28)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।१२ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० पुस ११ (2023-12-27)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०९।११ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० पुस ८ (2023-12-24)

कार्यालय सम्पर्क मिति (Visit date) सारिएको सम्बन्धमा।
- २०८० पुस ८ (2023-12-24)