मिति २०७९।११।१७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण १६ (2023-02-28)

सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि अनलाइन आवेदन मार्फत दर्ता गरी Reference numbers generate हुन बाँकी रहेका आवेदकहरुको Reference numbers यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ । Reference Numbers प्रकाशित भएका आवेदकहरु मिति २०७९/११/२१ मा कार्यालयमा दर्ता गर्न आउनुहोला ।
- २०७९ फाल्गुण १६ (2023-02-28)

सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि अनलाइन आवेदन मार्फत दर्ता गरी Reference numbers generate हुन बाँकी रहेका आवेदकहरुको Reference numbers यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ । Reference Numbers प्रकाशित भएका आवेदकहरु मिति २०७९/११/२१ मा कार्यालयमा दर्ता गर्न आउनुहोला ।
- २०७९ फाल्गुण १६ (2023-02-28)

मिति २०७९।११।१६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण १५ (2023-02-27)

मिति २०७९।११।१८ गते बिहिबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण १५ (2023-02-27)

मिति २०७९।११।१७ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण १५ (2023-02-27)

मिति २०७९/११/१८ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ फाल्गुण १५ (2023-02-27)

मिति २०७९/११/१७ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ फाल्गुण १५ (2023-02-27)

मिति २०७९।११।१५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण १४ (2023-02-26)

मिति २०७९/११/१४ गते आइतबार वर्ग K- Scooter को ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ फाल्गुण १२ (2023-02-24)

मिति २०७९।११।१५ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण १२ (2023-02-24)

मिति २०७९।११।१४ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण १२ (2023-02-24)

मिति २०७९।११।१५ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण १२ (2023-02-24)

मिति २०७९।११।१६ गते मंगलबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण १२ (2023-02-24)

मिति २०७९।११।१२ गते शुक्रबार ट्रायल परीक्षा हुने बर्ग D-Power Tiller का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ११ (2023-02-23)