वर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०८।०१४ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० मङ्सिर १४ (2023-11-30)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०८।१३ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० मङ्सिर १३ (2023-11-29)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०८।१३ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर १२ (2023-11-28)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०८।१२ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ११ (2023-11-27)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०८।१४ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ११ (2023-11-27)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०८।१३ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ११ (2023-11-27)

वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०८।१४ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ११ (2023-11-27)

वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०८।१३ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ११ (2023-11-27)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०८।११ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर १० (2023-11-26)

मिति २०८०।०८।०४ गतेदेखि मिति २०८०।०८।०६ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०८।१२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ८ (2023-11-24)

मिति २०८०।०८।०४ गतेदेखि मिति २०८०।०८।०६ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०८।११ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ८ (2023-11-24)

मिति २०८०।०८।०४ गतेदेखि मिति २०८०।०८।०६ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०८।१० गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ८ (2023-11-24)

मिति २०८०।०८।०४ गतेदेखि मिति २०८०।०८।०६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०८।१२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ८ (2023-11-24)

मिति २०८०।०८।०४ गतेदेखि मिति २०८०।०८।०६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०८।११ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ८ (2023-11-24)

मिति २०८०।०८।०४ गतेदेखि मिति २०८०।०८।०६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०८।१५ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० मङ्सिर ८ (2023-11-24)