मिति २०८०।०७।१२ गतेदेखि मिति २०८०।०७।१५ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०७।२१ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १७ (2023-11-03)

मिति २०८०।०७।१२ गतेदेखि मिति २०८०।०७।१५ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०७।२० गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १७ (2023-11-03)

मिति २०८०।०७।१२ गतेदेखि मिति २०८०।०७।१५ गतेसम्म वर्ग थपको लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरेका र नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०७।१९ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १७ (2023-11-03)

मिति २०८०।०७।१२ गतेदेखि मिति २०८०।०७।१५ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०७।२१ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १७ (2023-11-03)

मिति २०८०।०७।१२ गतेदेखि मिति २०८०।०७।१५ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०७।२० गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १७ (2023-11-03)

मिति २०८०।०७।१२ गतेदेखि मिति २०८०।०७।१५ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०७।२४ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १७ (2023-11-03)

मिति २०८०।०७।१२ गतेदेखि मिति २०८०।०७।१५ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०७।१९ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १७ (2023-11-03)

वर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।१७ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० कार्तिक १६ (2023-11-02)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।१६ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० कार्तिक १५ (2023-11-01)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।१५ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० कार्तिक १४ (2023-10-31)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।१४ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसैसाथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०८० कार्तिक १३ (2023-10-30)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०७।१६ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १३ (2023-10-30)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०७।१५ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १३ (2023-10-30)

वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।१६ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १३ (2023-10-30)

वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।१५ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक १३ (2023-10-30)