मिति २०७९।१०।०३ गते मंगलबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ पुस २९ (2023-01-13)

मिति २०७९।१०।०२ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ पुस २९ (2023-01-13)

आवेदन दर्ता/ रजिष्ट्रेशन (Biometric registration) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ पुस २९ (2023-01-13)

मिति २०७९।०९।२८ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ पुस २७ (2023-01-11)

मिति २०७९।०९।२९ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ पुस २८ (2023-01-12)

मिति २०७९।०९।२९ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ पुस २८ (2023-01-12)

मिति २०७९।०९।२८ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ पुस २६ (2023-01-10)

मिति २०७९/०९/२९ गते शुक्रबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ पुस २६ (2023-01-10)

मिति २०७९/०९/२८ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ पुस २६ (2023-01-10)

मिति २०७९।०९।२८ गते बिहिबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ पुस २६ (2023-01-10)

मिति २०७९।०९।२९ गते शुक्रबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ पुस २६ (2023-01-10)

आवेदन दर्ता/ रजिष्ट्रेशन (Biometric registration) र रिट्रायल राजस्व सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ पुस २६ (2023-01-10)

मिति २०७९।०९।२६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ पुस २५ (2023-01-09)

मिति २०७९।०९।२५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ पुस २४ (2023-01-08)

मिति २०७९।०९।२५ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ पुस २२ (2023-01-06)