मिति २०७९।०९।०८ गते शुक्रबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग F-Minibus, Minitruck का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर २८ (2022-12-14)

मिति २०७९।०९।२२ गते शुक्रबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग G-Truck, Bus, Lorry का परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ मङ्सिर २८ (2022-12-14)

मिति २०७९।०९।०१ गते शुक्रबार ट्रायल परीक्षा हुने बर्ग E-Tractor का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर २८ (2022-12-14)

मिति २०७९।०९।०१ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर २८ (2022-12-14)

मिति २०७९।०८।२९ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ मङ्सिर २८ (2022-12-14)

मिति २०७९।०८।२८ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर २७ (2022-12-13)

मिति २०७९/०८/२८ गते बुधबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर २६ (2022-12-12)

मिति २०७९/०८/२८ गते बुधबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर २६ (2022-12-12)

मिति २०७९/०८/२८ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर २६ (2022-12-12)

मिति २०७९।०८।२८ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर २६ (2022-12-12)

मिति २०७९।०८।२७ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर २६ (2022-12-12)

मिति २०७९।०८।२५ गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर २३ (2022-12-09)

मिति २०७९।०८।२६ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर २३ (2022-12-09)

मिति २०७९।०८।२५ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर २३ (2022-12-09)

मिति २०७९।०८।२६ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर २३ (2022-12-09)