मिति २०७९।०८।२५ गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर २३ (2022-12-09)

मिति २०७९।०८।२३ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर २१ (2022-12-07)

मिति २०७९।०८।२३ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर २१ (2022-12-07)

मिति २०७९।०८।२१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर २० (2022-12-06)

मिति २०७९।०८।२० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर १९ (2022-12-05)

मिति २०७९।०८।२३ गते शुक्रकार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर १८ (2022-12-04)

मिति २०७९।०८।२१ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर १८ (2022-12-04)

मिति २०७९/०८/२३ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर १८ (2022-12-04)

मिति २०७९/०८/२१ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर १८ (2022-12-04)

मिति २०७९।०८।१९ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ मङ्सिर १८ (2022-12-04)

यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवन, काठमाडौंवाट यस कार्यालयमा प्राप्त भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रहरुको लिस्ट।
- २०७९ मङ्सिर १६ (2022-12-02)

मिति २०७९।०८।२० गते मंगलबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर १६ (2022-12-02)

मिति २०७९।०८।१९ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर १६ (2022-12-02)

मिति २०७९।०८।१८ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर १६ (2022-12-02)

मिति २०७९।०८।१८ गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ मङ्सिर १६ (2022-12-02)