मिति २०८०।०५।१७ गतेदेखि मिति २०८०।०५।१९ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।२५ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ २२ (2023-09-08)

मिति २०८०।०५।१७ गतेदेखि मिति २०८०।०५।१९ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।२४ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ २२ (2023-09-08)

बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।२२ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसैसाथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०८० भदौ २१ (2023-09-07)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।२१ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १९ (2023-09-05)

नयाँ दर्ता र वर्ग थपको Visit Date सारिएको सम्बन्धमा।
- २०८० भदौ १९ (2023-09-05)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।१९ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० भदौ १८ (2023-09-04)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०५।२२ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १८ (2023-09-04)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०५।२१ गते विहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १८ (2023-09-04)

र्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।२१ गते विहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १८ (2023-09-04)

वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।२२ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १८ (2023-09-04)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।१८ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १७ (2023-09-03)

मिति २०८०।०५।१० गतेदेखि मिति २०८०।०५।१३ गतेसम्म वर्ग थप/नयाँ बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर मिति २०८०।०५।१४ गते शुक्रबारको लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।१९ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १५ (2023-09-01)

मिति २०८०।०५।१० गतेदेखि मिति २०८०।०५।१३ गतेसम्म वर्ग थप बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०५।१८ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १५ (2023-09-01)

मिति २०८०।०५।१० गतेदेखि मिति २०८०।०५।१३ गतेसम्म वर्ग थप बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०५।१७ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १५ (2023-09-01)

मिति २०८०।०५।१० गतेदेखि मिति २०८०।०५।१३ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।१९ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १५ (2023-09-01)