मिति २०७९।०८।१३ गते मंगलबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ कार्तिक २९ (2022-11-15)

लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।
- २०७९ कार्तिक २८ (2022-11-14)

सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाईन आवेदन प्रणाली बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ कार्तिक २८ (2022-11-14)

मिति २०७९।०८।११ गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ कार्तिक २७ (2022-11-13)

मिति २०७९।०८।१२ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ कार्तिक २७ (2022-11-13)

मिति २०७९।०८।१२ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ कार्तिक २७ (2022-11-13)

मिति २०७९।०८।११ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ कार्तिक २७ (2022-11-13)

मिति २०७९।०७।२५ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ कार्तिक २४ (2022-11-10)

मिति २०७९।०७।२४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ कार्तिक २३ (2022-11-09)

मिति २०७९।०७।२४ गते बिहिबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ कार्तिक २३ (2022-11-09)

मिति २०७९।०७।२३ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ कार्तिक २२ (2022-11-08)

मिति 2079।07।23 गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ कार्तिक २२ (2022-11-08)

मिति २०७९।०७।२३ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ कार्तिक २१ (2022-11-07)

मिति २०७९/०७/२३ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ कार्तिक २१ (2022-11-07)

मिति २०७९/०७/२४ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ कार्तिक २१ (2022-11-07)