मिति २०८०।०५।०७ गते बिहीबार र २०८०।०५।०८ गते शुक्रबार वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०५।१५ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ११ (2023-08-28)

मिति २०८०।०५।०७ गते बिहीबार र २०८०।०५।०८ गते शुक्रबार वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०५।१३ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ११ (2023-08-28)

मिति २०८०।०५।०७ गते बिहीबार र २०८०।०५।०८ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।१५ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ११ (2023-08-28)

मिति २०८०।०५।०७ गते बिहीबार र २०८०।०५।०८ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।१३ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ११ (2023-08-28)

बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।११ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ १० (2023-08-27)

मिति २०८०।०५।०८ शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षामा उतीर्ण भई मिति २०८०।०५।१२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ८ (2023-08-25)

मिति २०८०।०५।०३ गतेदेखि मिति २०८०।०५।०६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०५।१० गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ८ (2023-08-25)

मिति २०८०।०५।०३ गतेदेखि मिति २०८०।०५।०६ गतेसम्म वर्ग थप B-Car/Jeep/Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०५।१० गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ८ (2023-08-25)

मिति २०८०।०५।०३ गतेदेखि मिति २०८०।०५।०६ गतेसम्म वर्ग थप B-Car/Jeep/Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०५।११ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ८ (2023-08-25)

मिति २०८०।०५।०३ गतेदेखि मिति २०८०।०५।०६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।१२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ८ (2023-08-25)

मिति २०८०।०५।०३ गतेदेखि मिति २०८०।०५।०६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।११ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ८ (2023-08-25)

बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।०८ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ७ (2023-08-24)

बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।०७ गते बिहिबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० भदौ ६ (2023-08-23)

मिति २०८०।०५।०५ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।०६ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० भदौ ५ (2023-08-22)

मिति २०८०।०५।०४ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।०५ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० भदौ ४ (2023-08-21)