मिति २०७९।०७।०४ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ कार्तिक ३ (2022-10-20)

मिति २०७९।०७।२५ गते शुक्रबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग G-Truck, Bus, Lorry का परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ कार्तिक २ (2022-10-19)

मिति २०७९।०७।१८ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग F-Minibus, Minitruck का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ कार्तिक २ (2022-10-19)

मिति २०७९।०७।०३ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ कार्तिक २ (2022-10-19)

मिति २०७९।०७।०४ गते शुक्रबार ट्रायल परीक्षा हुने बर्ग E-Tractor का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज ३१ (2022-10-17)

मिति २०७९।०७।०३ गते बिहिबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज ३१ (2022-10-17)

मिति २०७९।०७।०२ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज ३१ (2022-10-17)

मिति २०७९/०७/०३ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज ३१ (2022-10-17)

मिति २०७९/०७/०२ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज ३१ (2022-10-17)

मिति २०७९।०७।०२ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज ३१ (2022-10-17)

बर्ग A/K को लिखित र आवेदन दर्ता/ रजिष्ट्रेशन (Biometric- registration), सम्बन्धमा ।
- २०७९ असोज ३१ (2022-10-17)

मिति २०७९।०६।३१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज ३० (2022-10-16)

मिति २०७९।०६।३१ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज २८ (2022-10-14)

मिति २०७९।०६।३० गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज २८ (2022-10-14)

मिति २०७९।०६।३१ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज २८ (2022-10-14)