मिति २०८०।०४।३२ गते बिहीबार र २०८०।०५।०१ गते शुक्रबार वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०५।०७ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ४ (2023-08-21)

मिति २०८०।०४।३२ गते बिहीबार र २०८०।०५।०१ गते शुक्रबार वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०५।०६ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ४ (2023-08-21)

मिति २०८०।०४।३२ गते बिहीबार र २०८०।०५।०१ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।०७ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ४ (2023-08-21)

मिति २०८०।०४।३२ गते बिहीबार र २०८०।०५।०१ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।०६ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ४ (2023-08-21)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।०४ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० भदौ ३ (2023-08-20)

मिति २०८०।०५।०१ गते शुक्रबारको वर्ग B-Car, Jeep, Van को लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई मिति २०८०।०५।०५ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३३ (2023-08-18)

मिति २०८०।०४।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०४।३२ गतेसम्म वर्ग थप B-Car/Jeep/Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०५।०४ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३३ (2023-08-18)

मिति २०८०।०४।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०४।३२ गतेसम्म वर्ग थप B-Car/Jeep/Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०५।०३ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३३ (2023-08-18)

मिति २०८०।०४।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०४।३१ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।०५ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३३ (2023-08-18)

मिति २०८०।०४।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०४।३१ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।०४ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३३ (2023-08-18)

मिति २०८०।०४।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०४।३१ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।०८ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३३ (2023-08-18)

मिति २०८०।०४।२८ गतेदेखि मिति २०८०।०४।३१ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।०३ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३३ (2023-08-18)

मिति २०८० श्रावण महिनामा थप वर्ग F (Minibus, Minitruck) को लागि राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।०८ गते शुक्रबार परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३३ (2023-08-18)

मिति २०८०।०४।२८ गते आइतबार देखि मिति २०८०।०४।३१ गते बुधबारसम्म बर्ग B-Car/ Jeep/ Van का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०५।०१ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसैसाथ प्रकाशित गरिएको छ। पुनश्चः
- २०८० साउन ३२ (2023-08-17)

मिति २०८० श्रावण महिनामा नयाँ वर्ग D (Power Tiller) को लागि राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।०१ गते शुक्रबार परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली.
- २०८० साउन ३२ (2023-08-17)