मिति २०८० श्रावण महिनामा नयाँ वर्ग E (Tractor) को लागि राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०५।०१ गते शुक्रबार परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३२ (2023-08-17)

मिति २०८०।०४।३१ गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।३२ गते बिहिबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन ३२ (2023-08-17)

मिति २०८०।०४।३० गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।३१ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन ३० (2023-08-15)

मिति २०८०।०४।२५ गते बिहीबार र २०८०।०४।२६ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०४।३२ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३० (2023-08-15)

मिति २०८०।०४।२५ गते बिहीबार र २०८०।०४।२६ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०४।३१ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३० (2023-08-15)

मिति २०८०।०४।२५ गते बिहीबार र २०८०।०४।२६ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।३२ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३० (2023-08-15)

मिति २०८०।०४।२५ गते बिहीबार र २०८०।०४।२६ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।३१ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन ३० (2023-08-15)

मिति २०८०।०४।२९ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।३० गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन २९ (2023-08-14)

मिति २०८०।०४।२८ गते आइतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।२९ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन २८ (2023-08-13)

मिति २०८०।०४।२६ शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षामा उतीर्ण भई मिति २०८०।०४।३० गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म थप वर्ग B-Car/Jeep/Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।२९ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म थप वर्ग B-Car/Jeep/Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।२८ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०४।३० गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०४।२९ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।०१ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)