मिति २०७९।०६।०७ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज ६ (2022-09-22)

मिति २०७९।०६।१४ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग F-Minibus, Minitruck का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज ६ (2022-09-22)

मिति २०७९।०६।०६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज ५ (2022-09-21)

मिति २०७९।०६।०६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज ५ (2022-09-21)

मिति २०७९।०६।०५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज ४ (2022-09-20)

मिति २०७९।०६।०६ गते बिहिबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज ३ (2022-09-19)

मिति २०७९।०६।०५ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज ३ (2022-09-19)

मिति २०७९/०६/०६ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज ३ (2022-09-19)

मिति २०७९/०६/०५ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज ३ (2022-09-19)

मिति २०७९।०६।०७ गते शुक्रबार ट्रायल परीक्षा हुने बर्ग E-Tractor का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज २ (2022-09-18)

मिति २०७९।०६।०४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज २ (2022-09-18)

मिति २०७९।०६।०३ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ ३१ (2022-09-16)

मिति २०७९।०६।०२ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ ३१ (2022-09-16)

मिति २०७९।०६।०३ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ ३१ (2022-09-16)

मिति २०७९।०६।०२ गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ ३१ (2022-09-16)