मिति २०७९।०५।२२ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ २१ (2022-09-06)

वर्ग क/A (मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड) र वर्ग ट/K (स्कुटर/मोपेड) को सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्‍नोत्तर सङ्ग्रह।
- २०७९ भदौ २० (2022-09-05)

मिति २०७९।०५।२१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ २० (2022-09-05)

मिति २०७९।०५।२२ गते पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ २० (2022-09-05)

मिति २०७९/०५/२२ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ २० (2022-09-05)

मिति २०७९/०५/२३ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ २० (2022-09-05)

मिति २०७९/०५/२४ गते शुक्रबार वर्ग J2-Backhoe Loader को ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ १९ (2022-09-04)

मिति २०७९/०५/२१ गते मंगलबार वर्ग J1-Exacavator को ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ १९ (2022-09-04)

मिति २०७९।०५।२० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ १९ (2022-09-04)

आफ्नै सवारी साधनले ट्रायल दिन पाँऊ भन्‍ने निवेदनको ढाँचा ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

आफ्नै सवारी साधनले ट्रायल दिन पाँऊ भन्‍ने निवेदनको ढाँचा ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।१९ गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।२० गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।२० गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।१९ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)