मिति २०८०।०३।२० गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।२१ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार २० (2023-07-05)

मिति २०८०।०३।१९ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।२० गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० असार १९ (2023-07-04)

मिति २०८०।०३।१८ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।१९ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० असार १८ (2023-07-03)

मिति २०८०।०३।१४ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।१५ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Van/Jeep को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०३।२१ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १८ (2023-07-03)

मिति २०८०।०३।१४ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।१५ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Van/Jeep को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०३।२० गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १८ (2023-07-03)

मिति २०८०।०३।१४ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।१५ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०३।२१ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १८ (2023-07-03)

मिति २०८०।०३।१४ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।१५ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०३।२० गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १८ (2023-07-03)

मिति २०८०।०३।१७ गते आइतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।१८ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० असार १७ (2023-07-02)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०३।१९ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०३।१८ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०३।२२ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०३।१७ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।१९ गते मंगलबार ट्रायल परीक्षा हुने र मिति २०८०।०३।१५ गते शुक्रबारको लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०३।१९ गते मंगलबार नै ट्रायल परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।१८ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।१७ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)