मिति २०७९।०५।१० गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग F-Minibus, Minitruck का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ साउन ३२ (2022-08-17)

मिति २०७९।०५।१७ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग G-Truck, Bus, Lorry का परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ साउन ३२ (2022-08-17)

मिति २०७९।०५।०२ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ साउन ३२ (2022-08-17)

मिति २०७९।०५।०१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ साउन ३१ (2022-08-16)

बर्ग B को लिखित परिक्षा र बर्ग D र E को ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ साउन ३० (2022-08-15)

मिति २०७९।०४।३१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ साउन ३० (2022-08-15)

मिति २०७९/०५/०२ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ साउन ३० (2022-08-15)

मिति २०७९।०५।०१ गते पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ साउन ३० (2022-08-15)

मिति २०७९/०५/०१ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ साउन ३० (2022-08-15)

मिति २०७९।०४।३० गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ साउन २६ (2022-08-11)

मिति २०७९।०४।२९ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ साउन २६ (2022-08-11)

मिति २०७९।०४।२९ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ साउन २६ (2022-08-11)

मिति २०७९।०४।२६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ साउन २५ (2022-08-10)

मिति २०७९।०४।२६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ साउन २५ (2022-08-10)

बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ साउन २३ (2022-08-08)