मिति २०८०।०२।२५ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।२६ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०२।३२ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २८ (2023-06-11)

मिति २०८०।०२।२५ गते बिहीबार र मिति २०८०।०२।२६ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०२।३१ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २८ (2023-06-11)

मिति २०८०।०२।२८ गते आईतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।२९ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २८ (2023-06-11)

मिति २०८०।०२।२१ गते देखि मिति २०८०।०२।२४ गतेसम्म थप बर्ग B-car/jeep/van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।३० गते मंगलबार ट्रायल हुने र मिति २०८०।०२।२६ गतेको लिखित परीक्षामा उतीर्ण भई मिति २०८०।०२।३० गते मंगलबार नै ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २८ (2023-06-11)

मिति २०८०।०२।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०२।२४ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।३० गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २६ (2023-06-09)

मिति २०८०।०२।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०२।२४ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।२९ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २६ (2023-06-09)

मिति २०८०।०२।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०२।२४ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।२८ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २६ (2023-06-09)

मिति २०८०।०२।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०२।२५ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।३० गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २६ (2023-06-09)

मिति २०८०।०२।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०२।२५ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।२९ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २६ (2023-06-09)

मिति २०८०।०२।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०२।२५ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०३।०१ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २६ (2023-06-09)

मिति २०८०।०२।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०२।२५ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।२८ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २६ (2023-06-09)

मिति २०८०।०२।२१ गते देखी २०८०।०२।२४ गते सम्म वर्ग B (car,jeep,Delivery van) का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाईएका मिति २०८०।०२।२६ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० जेठ २५ (2023-06-08)

मिति २०८०।०२।२४ गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।२५ गते बिहिबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० जेठ २४ (2023-06-07)

मिति २०८०।०२।२३ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।२४ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २३ (2023-06-06)

मिति २०८०।०२।२२ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।२३ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २२ (2023-06-05)