मिति २०७९।०४।०१ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार ३१ (2022-07-15)

मिति २०७९।०३।३१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार ३० (2022-07-14)

मिति २०७९।०३।३१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार ३० (2022-07-14)

आवेदन दर्ता/ रजिष्ट्रेशन (Biometric registration), सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ असार २९ (2022-07-13)

मिति २०७९।०३।३० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २८ (2022-07-12)

मिति २०७९।०३।३० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २८ (2022-07-12)

मिति २०७९।०३।३० गते बिहिबार re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार २७ (2022-07-11)

मिति २०७९/०३/३० गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २७ (2022-07-11)

मिति २०७९/०३/२९ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २७ (2022-07-11)

मिति २०७९।०३।२८ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २७ (2022-07-11)

मिति २०७९।०३।२७ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार २४ (2022-07-08)

मिति २०७९।०३।२७ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार २४ (2022-07-08)

मिति २०७९।०३।२८ गते trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार २४ (2022-07-08)

मिति २०७९।०३।२८ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार २४ (2022-07-08)

मिति २०७९।०३।२४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २३ (2022-07-07)