मिति २०७९।०३।२४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २३ (2022-07-07)

मिति २०७९।०३।२३ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २२ (2022-07-06)

मिति २०७९।०३।२२ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २१ (2022-07-05)

मिति २०७९।०३।२३ गते re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार २० (2022-07-04)

मिति २०७९।०३।२२ गते re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार २० (2022-07-04)

मिति २०७९/०३/२३ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २० (2022-07-04)

मिति २०७९/०३/२२ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २० (2022-07-04)

मिति २०७९।०३।२१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार २० (2022-07-04)

मिति २०७९।०३।२० गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार १७ (2022-07-01)

मिति २०७९।०३।१९ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार १७ (2022-07-01)

मिति २०७९।०३।१९ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असार १७ (2022-07-01)

मिति २०७९।०३।१७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार १६ (2022-06-30)

मिति २०७९।०३।१७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार १६ (2022-06-30)

मिति २०७९।०३।१६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार १६ (2022-06-30)

मिति २०७९।०३।१६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असार १५ (2022-06-29)