मिति २०७९/०५/२१ गते मंगलबार वर्ग J1-Exacavator को ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ १९ (2022-09-04)

मिति २०७९।०५।२० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ १९ (2022-09-04)

आफ्नै सवारी साधनले ट्रायल दिन पाँऊ भन्‍ने निवेदनको ढाँचा ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

आफ्नै सवारी साधनले ट्रायल दिन पाँऊ भन्‍ने निवेदनको ढाँचा ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।१९ गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।२० गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।२० गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।१९ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।१७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ १६ (2022-09-01)

मिति २०७९।०५।१६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ १५ (2022-08-31)

मिति २०७९।०५।१५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ १४ (2022-08-30)

मिति २०७९।०५।१६ गते पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ १४ (2022-08-30)

मिति २०७९।०५।१५ गते पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ भदौ १४ (2022-08-30)

आवेदन दर्ता रजिष्ट्रेशन (Biometric registration),सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ भदौ १३ (2022-08-29)

मिति २०७९।०५।१४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ भदौ १३ (2022-08-29)