मिति २०८०।०१।३१ गते सम्म बर्ग F- Mini bus/Mini truck का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०८०।०२।१२ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०८० बैशाख ३१ (2023-05-14)

मिति २०८०।०१।३१ गते सम्म बर्ग E- Tractor का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०८०।०२।०५ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ३१ (2023-05-14)

मिति २०८०।०१।३१ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।०१ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ३१ (2023-05-14)

मिति २०८०।०१।२४ गते देखि मिति २०८०।०१।२७ गते सम्म बर्ग थप B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।०२ गते मंगलबार ट्रायल हुने र मिति २०८०।०१।२९ गते बिहीबार लिखित परीक्षा उतीर्ण भई मिति मिति २०८०।०२।०२ गते मंगलबार नै ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० बैशाख २९ (2023-05-12)

मिति २०८०।०१।२४ गते देखि मिति २०८०।०१।२७ गते सम्म बर्ग थप B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।०१ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २९ (2023-05-12)

मिति २०८०।०१।२४ गते देखि मिति २०८०।०१।२७ गते सम्म बर्ग थप B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०१।३१ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २९ (2023-05-12)

मिति २०८०।०१।२४ गते देखि मिति २०८०।०१।२७ गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।०२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २९ (2023-05-12)

मिति २०८०।०१।२४ गते देखि मिति २०८०।०१।२७ गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।०१ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २९ (2023-05-12)

मिति २०८०।०१।२४ गते देखि मिति २०८०।०१।२७ गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०१।३१ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २९ (2023-05-12)

मिति २०८०।०१।२४ गते देखी २०८०।०१।२७ गते सम्म वर्ग B (car,jeep,Delivery van का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाईएका परीक्षार्थी हरु को लिखीत परीक्षा मिति २०८०।०१।२९ गते हुने ।।
- २०८० बैशाख २८ (2023-05-11)

मिति २०८०।०१।२७ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०१।२८ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २७ (2023-05-10)

मिति २०८०।०१।२६ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०१।२७ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २६ (2023-05-09)

मिति २०८०।०१।२५ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०१।२६ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २५ (2023-05-08)

मिति २०८०।०१।२४ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०१।२५ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २४ (2023-05-07)

मिति २०८०/०१/२१ गते विहीबार राजश्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०१।२८ गते बिहीबार वर्ग B-(Car, Jeep, Delivery Van) को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० बैशाख २४ (2023-05-07)