मिति २०७९/०२/२७ गते वर्ग A को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ जेठ २३ (2022-06-06)

मिति २०७९/०२/२० गते बर्ग B को रि- ट्रायल लागि राजस्व काटेका परिक्षार्थीको मिति २०७९/०२/२६ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ जेठ २३ (2022-06-06)

मिति २०७९/०२/२० गते बर्ग B को रि- ट्रायल लागि राजस्व काटेका परिक्षार्थीको मिति २०७९/०२/२५ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ जेठ २३ (2022-06-06)

मिति २०७९।०२।२४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ जेठ २३ (2022-06-06)

मिति २०७९।०२।२० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ जेठ १९ (2022-06-02)

मिति २०७९।०२।२० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ जेठ १९ (2022-06-02)

मिति २०७९।०२।१३ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ १८ (2022-06-01)

मिति २०७९।०२।२० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ जेठ १७ (2022-05-31)

मिति २०७९।०२।२३ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ जेठ १७ (2022-05-31)

मिति २०७९।०२।२४ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ जेठ १७ (2022-05-31)

मिति २०७९।०२।२५ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ जेठ १७ (2022-05-31)

मिति २०७९।०२।२७ गते trial हुने बर्ग B-car, jeep, van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ जेठ १७ (2022-05-31)

सवारी चालक अनुमतिपत्रको नयाँ अनलाईन आवेदन प्रणालीमा अनलाईन भुक्तानी सम्बन्धी सूचना।
- २०७९ जेठ १७ (2022-05-31)

मिति २०७९।०२।२० गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ जेठ १७ (2022-05-31)

मिति २०७९।०२।१३ गते भएको category B को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ १७ (2022-05-31)