मिति २०८०/०१/२१ गते विहीबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०१।२७ गते बुधबार वर्ग B-(Car, Jeep, Delivery Van) को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २४ (2023-05-07)

मिति २०८०/०१/२१ गते विहीबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०१।२८ गते बिहीबार वर्ग A (Motorcycle) को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २४ (2023-05-07)

मिति २०८०/०१/२१ गते विहीबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०१।२७ गते बुधबार वर्ग K-Scooter/Moped को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २४ (2023-05-07)

मिति २०८०।०१।१७ गते देखि मिति २०८०।०१।२० गते सम्म बर्ग थप B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०१।२६ गते मंगलबार ट्रायल हुने र मिति २०८०।०१।२१ गते बिहीबार लिखित परीक्षा उतीर्ण भई मिति मिति २०८०।०१।२६ गते मंगलबार नै ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २१ (2023-05-04)

मिति २०८०।०१।१७ गते देखि मिति २०८०।०१।२० गते सम्म बर्ग थप B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०१।२५ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २१ (2023-05-04)

मिति २०८०।०१।१७ गते देखि मिति २०८०।०१।२० गते सम्म बर्ग थप B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०१।२४ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २१ (2023-05-04)

मिति २०८०।०१।१७ गते देखि मिति २०८०।०१।२० गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०१।२६ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २१ (2023-05-04)

मिति २०८०।०१।१७ गते देखि मिति २०८०।०१।२० गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०१।२५ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसैसाथ प्रकाशित गरिएको छ। पुनश्चः
- २०८० बैशाख २१ (2023-05-04)

मिति २०८०।०१।१७ गते देखि मिति २०८०।०१।२० गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०१।२४ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २१ (2023-05-04)

मिति २०८०।०१।१७ गते आइतबारदेखि मिति २०८०।०१।२० गते बुधबारसम्म बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि नयाँ दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०८०।०१।२१ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २० (2023-05-03)

मिति २०८०।०१।२० गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०१।२१ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० बैशाख २० (2023-05-03)

मिति २०८०/०१/१४ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/१५ गते शुक्रबार राजश्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०१।२२ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter/Moped को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २० (2023-05-03)

मिति २०८०/०१/१४ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/१५ गते शुक्रबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०१।२१ गते बिहीबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने (यस अघिको सूचनाको नामावलीमा छुट भएका) परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २० (2023-05-03)

मिति २०८०/०१/१४ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/१५ गते शुक्रबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०१।२१ गते बिहीबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख २० (2023-05-03)

मिति २०८०।०१।१९ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०१।२० गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख १९ (2023-05-02)