मिति २०७९।०२।२० गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग G-Truck, Bus, Lorry का परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ जेठ ५ (2022-05-19)

मिति २०७९।०२।०६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ जेठ ५ (2022-05-19)

मिति २०७९।०२।०६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ जेठ ५ (2022-05-19)

मिति २०७९।०२।५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ जेठ ४ (2022-05-18)

मिति २०७९।०२।०९ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ जेठ ३ (2022-05-17)

मिति २०७९।०२।०८ गते आईतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ जेठ ३ (2022-05-17)

मिति २०७९।०२।०७ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २७ (2022-05-10)

मिति २०७९/०१/२३ गते बर्ग K को रि- ट्रायल लागि राजस्व काटेका परिक्षार्थीको मिति २०७९/०२/०५ गते वर्ग K को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ बैशाख २७ (2022-05-10)

मिति २०७९/०१/२३ गते बर्ग A को रि- ट्रायल लागि राजस्व काटेका परिक्षार्थीको मिति २०७९/०२/०६ गते वर्ग A को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ बैशाख २७ (2022-05-10)

मिति २०७९/०१/२३ गते बर्ग B को रि- ट्रायल लागि राजस्व काटेका परिक्षार्थीको मिति २०७९/०२/०५ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २७ (2022-05-10)

मिति २०७९/०१/२३ गते बर्ग B को रि- ट्रायल लागि राजस्व काटेका परिक्षार्थीको मिति २०७९/०२/०४ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २७ (2022-05-10)

मिति २०७९।०२।०६ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २६ (2022-05-09)

मिति २०७९।०२।०३ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २६ (2022-05-09)

मिति २०७९।०२।०४ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २६ (2022-05-09)

मिति २०७९।०२।०३ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २६ (2022-05-09)