मिति २०७९।१२।२६ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०७९।१२।२७ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत २६ (2023-04-09)

मिति २०७९/१२/१९ गते देखि मिति २०७९/१२/२२ गते सम्म नयाँ दर्ता वर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाई लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०७९।१२।२८ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत २४ (2023-04-07)

मिति २०७९/१२/१९ गते देखि मिति २०७९/१२/२२ गते सम्म नयाँ दर्ता वर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाई लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०७९।१२।२७ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत २४ (2023-04-07)

मिति २०७९/१२/१९ गते देखि मिति २०७९/१२/२२ गते सम्म नयाँ दर्ता वर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाई लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०७९।१२।२६ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत २४ (2023-04-07)

मिति २०७९/१२/१९ गते देखि मिति २०७९/१२/२३ गते सम्म बर्ग थप र नयाँ दर्ता B-Car, Jeep, Van का लागि राजश्व बुझाई मिति २०७९।१२।२८ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत २४ (2023-04-07)

मिति २०७९/१२/१९ गते देखि मिति २०७९/१२/२२ गते सम्म बर्ग थप बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०७९।१२।२७ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत २४ (2023-04-07)

मिति २०७९/१२/१९ गते देखि मिति २०७९/१२/२२ गते सम्म बर्ग थप बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०७९।१२।२६ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत २४ (2023-04-07)

मिति २०७९/१२/१९ गते देखि मिति २०७९/१२/१२ गते सम्म बर्ग थप बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०७९।१२।२६ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत २४ (2023-04-07)

मिति २०७९।१२।१९ गते आइतबारदेखि मिति २०७९।१२।२२ गते बुधबारसम्म बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि नयाँ दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०७९।१२।२४ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत २३ (2023-04-06)

मिति २०७९।१२।२२ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०७९।१२।२३ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत २२ (2023-04-05)

मिति २०७९।१२।२१ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०७९।१२।२२ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत २१ (2023-04-04)

मिति २०७९/१२/२३ गते बिहीबार वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत २१ (2023-04-04)

मिति २०७९/१२/२२ गते बुधबार वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत २१ (2023-04-04)

मिति २०७९/१२/२३ गते बिहीबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत २१ (2023-04-04)

मिति २०७९/१२/२२ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत २१ (2023-04-04)