मिति २०७९।१२।२० गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०७९।१२।२१ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत २० (2023-04-03)

मिति २०७९।१२।१९ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०७९।१२।२० गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत १९ (2023-04-02)

मिति २०७९/१२/१२ गते देखि मिति २०७९/१२/१६ गते सम्म नयाँ दर्ता वर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाई लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०७९।१२।२१ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत १७ (2023-03-31)

मिति २०७९/१२/१२ गते देखि मिति २०७९/१२/१६ गते सम्म नयाँ दर्ता वर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाई लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०७९।१२।२० गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत १७ (2023-03-31)

मिति २०७९/१२/१२ गते देखि मिति २०७९/१२/१६ गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०७९।१२।१९ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत १७ (2023-03-31)

मिति २०७९/१२/१२ गते देखि मिति २०७९/१२/१६ गते सम्म बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि राजश्व बुझाएर मिति २०७९।१२।१७ गतेको लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०७९।१२।२१ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत १७ (2023-03-31)

मिति २०७९/१२/१२ गते देखि मिति २०७९/१२/१६ गते सम्म बर्ग थप बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०७९।१२।२० गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत १७ (2023-03-31)

मिति २०७९/१२/१२ गते देखि मिति २०७९/१२/१६ गते सम्म बर्ग थप बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०७९।१२।१९ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ चैत १७ (2023-03-31)

मिति २०७९।१२।१२ गते आइतबारदेखि मिति २०७९।१२।१६ गते बिहीबारसम्म बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का लागि नयाँ दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०७९।१२।१७ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत १६ (2023-03-30)

मिति २०७९।१२।१६ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०७९।१२।१७ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत १६ (2023-03-30)

मिति २०७९/१२/१७ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत १५ (2023-03-29)

मिति २०७९/१२/१६ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ चैत १५ (2023-03-29)

मिति २०७९।१२।१७ गते शुक्रबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ चैत १५ (2023-03-29)

मिति २०७९।१२।१६ गते बिहिबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ चैत १५ (2023-03-29)

मिति २०७९।१२।१४ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुभाई मिति २०७९।१२।१६ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ चैत १४ (2023-03-28)