मिति २०७९।०१।२७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ बैशाख २६ (2022-05-09)

लिखित, ट्रायल र रि- ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ बैशाख २५ (2022-05-08)

मिति २०७९।०१।२६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ बैशाख २५ (2022-05-08)

मिति २०७९।०१।२४ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग G-Truck, Bus, Lorry का परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ बैशाख २३ (2022-05-06)

मिति २०७९।०१।२५ गते आईतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २३ (2022-05-06)

मिति २०७९।०१।२५ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २३ (2022-05-06)

मिति २०७९।०१।२३ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ बैशाख २२ (2022-05-05)

मिति २०७९।०१।२३ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ बैशाख २२ (2022-05-05)

सेवा अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ बैशाख २२ (2022-05-05)

बर्ग A / K / B का परीक्षार्थीहरुका लागि रिट्रायल सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ बैशाख २१ (2022-05-04)

बिभिन्‍न बर्ग ( Category ) मा लाग्‍ने राजश्‍व रकमहरु र जरिवाना सम्बन्धी जानकारी।
- २०७९ बैशाख २१ (2022-05-04)

आवेदन दर्ता/ रजिष्ट्रेशन (Biometric registration), लिखित परीक्षा र ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ बैशाख २१ (2022-05-04)

यस कार्यालमा प्राय जसो प्रयोगमा आउने निवेदनका ढाँचाहरु।
- २०७९ बैशाख २१ (2022-05-04)

टोकन लिँदा रु १० नलाग्‍ने ।
- २०७९ बैशाख २१ (2022-05-04)

कार्यालय सम्पर्क मिति (appointment date) अगाडि सारिएको सूचना।
- २०७९ बैशाख २१ (2022-05-04)