मिति २०७९।०१।१४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख १३ (2022-04-26)

यस कार्यालमा प्राय जसो प्रयोगमा आउने निवेदनका ढाँचाहरु।
- २०७९ बैशाख १२ (2022-04-25)

मिति २०७९/०१/१५ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख १२ (2022-04-25)

मिति २०७९/०१/१४ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख १२ (2022-04-25)

मिति २०७९/०१/१६ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख १२ (2022-04-25)

मिति २०७९/०१/१५ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख १२ (2022-04-25)

मिति २०७९।०१।१३ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख १२ (2022-04-25)

टोकन लिँदा रु १० नलाग्‍ने ।
- २०७९ बैशाख ११ (2022-04-24)

कार्यालय सम्पर्क मिति (appointment date) अगाडि सारिएको सूचना।
- २०७९ बैशाख ११ (2022-04-24)

मिति २०७९।०१।१२ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ११ (2022-04-24)

यस कार्यालमा प्राय जसो प्रयोगमा आउने निवेदनका ढाँचाहरु।
- २०७९ बैशाख ९ (2022-04-22)

टोकन लिँदा रु १० नलाग्‍ने ।
- २०७९ बैशाख ९ (2022-04-22)

मिति २०७९।०१।१३ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ९ (2022-04-22)

मिति २०७९।०१।१३ गते trial हुने बर्ग B-car, jeep, van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ९ (2022-04-22)

मिति २०७९।०१।१४ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ९ (2022-04-22)