मिति २०७९।०१।०४ गते आईतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २ (2022-04-15)

मिति २०७९।०१।०३ गते शनिबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख २ (2022-04-15)

मिति २०७८।१२।२९ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ बैशाख २ (2022-04-15)

मिति २०७८।१२।२५ गते बर्ग A को retrial का लागि दर्ता भै राजश्व बुझाई मिति २०७९।१।१ गते शुक्रबार retrial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ बैशाख २ (2022-04-15)

मिति २०७९।१।०५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरु को नामावली।
- २०७८ चैत ३० (2022-04-13)

मिति २०७९।१।०२ गते संचालन हुने बर्ग B को लिखित परीक्षामा सहभागि हुनु हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७८ चैत ३० (2022-04-13)

मिति २०७९।०१।०६ गते मंगलबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत ३० (2022-04-13)

मिति २०७९।०१।०४ गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत ३० (2022-04-13)

मिति २०७९।०१।०२ गते शुक्रबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत ३० (2022-04-13)

मिति २०७९।०१।०३ गते शनिबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत ३० (2022-04-13)

मिति २०७९/०१/०१ गते बिहिबारको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति सारिएको सूचना।
- २०७८ चैत ३० (2022-04-13)

मिति २०७८।१२।३० गते बुधबार trial हुने बर्ग J2 का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २९ (2022-04-12)

मिति २०७८।१२।२२,२३ र २४ गते लिखित परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएका तथा मिति २०७८।१२।२० देखि मिति २०७८।१२।२४ गतेसम्म बर्ग थपका लागि दर्ता भै राजश्व बुझाएकाहरुको मिति २०७८।१२।३० गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने वर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २९ (2022-04-12)

मिति २०७८।१२।२२,२३ र २४ गते लिखित परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएका तथा मिति २०७८।१२।२० देखि मिति २०७८।१२।२४ गतेसम्म बर्ग थपका लागि दर्ता भै राजश्व बुझाएकाहरुको मिति २०७८।१२।३० गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने वर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २९ (2022-04-12)

मिति २०७८।१२।२५ गते पुन प्रयोगात्मक परीक्षा (retrial) का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०७८।१२।३० गते retrial हुने बर्ग B-car jeep van का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ चैत २९ (2022-04-12)