मिति २०७९/११/१० गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ फाल्गुण ८ (2023-02-20)

मिति २०७९।११।११ गते बिहिबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ८ (2023-02-20)

मिति २०७९।११।१० गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ८ (2023-02-20)

मिति २०७९।११।१० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण ८ (2023-02-20)

२०७९/११/०९ गते मंगलबार हुने वर्ग A का परीक्षार्थिहरुको नामावली
- २०७९ फाल्गुण ७ (2023-02-19)

मिति २०७९।११।१२ गते शुक्रबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ५ (2023-02-17)

मिति २०७९।११।०९ गते मंगलबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ५ (2023-02-17)

मिति २०७९।११।०८ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ५ (2023-02-17)

मिति २०७९।११।१२ गते शुक्रबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ५ (2023-02-17)

मिति २०७९।११।०९ गते मंगलबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ५ (2023-02-17)

मिति २०७९।११।०८ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ५ (2023-02-17)

सार्वजनिक विदाका दिन कार्यलयका सेवा सम्बन्धि सुचना ।
- २०७९ फाल्गुण ५ (2023-02-17)

मिति २०७९।११।०५ गते शुक्रबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ३ (2023-02-15)

मिति २०७९।११।०५ गते शुक्रबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण ३ (2023-02-15)

मिति २०७९।११।०५ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण ३ (2023-02-15)