मिति २०७८।१२।१७ गते संचालन गरिएको लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०७८/१२/२० गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने वर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ चैत १८ (2022-04-01)

मिति २०७८।१२।२३ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग G-Truck, Bus, Lorry का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ चैत १८ (2022-04-01)

मिति २०७८।१२।२२ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग G-Truck, Bus, Lorry का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ चैत १८ (2022-04-01)

मिति २०७८।१२।२१ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग G-Truck, Bus, Lorry का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ चैत १८ (2022-04-01)

कार्यालय सम्पर्क मिति (appointment date) अगाडि सारिएको सूचना
- २०७८ चैत १८ (2022-04-01)

मिति २०७८।१२।१५ र मिति २०७८।१२।१७ गते संचालन गरिएको लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०७८/१२/२१ गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने वर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ चैत १८ (2022-04-01)

मिति २०७८।१२।१५ र मिति २०७८।१२।१७ गते संचालन गरिएको लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०७८/१२/२० गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने वर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ चैत १८ (2022-04-01)

मिति २०७८।१२।२४ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत १८ (2022-04-01)

कार्यालय सम्पर्क मिति (appointment date) अगाडि सारिएको सूचना
- २०७८ चैत १६ (2022-03-30)

मिति २०७८।१२।१७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत १६ (2022-03-30)

मिति २०७८।१२।१७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत १६ (2022-03-30)

मिति २०७८।१२।१५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत १४ (2022-03-28)

मिति २०७८।१२।०६ गते लिखित परीक्षा दिएका बर्ग H, I र J का परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षार्थीको नतिजा
- २०७८ चैत १२ (2022-03-26)

मिति २०७८।१२।१८ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत १२ (2022-03-26)

कार्यालय सम्पर्क मिति (appointment date) अगाडि सारिएको सूचना
- २०७८ चैत ११ (2022-03-25)