मिति २०७८।११।२६ र २७ गते retrial का लागि राजश्व बुझाई मिति २०७८।१२।०९ गते बुधबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण ३१ (2022-03-15)

मिति २०७८।११।२६ र २७ गते retrial का लागि राजश्व बुझाई मिति २०७८।१२।०४ गते शुक्रबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण ३१ (2022-03-15)

मिति २०७८।११।२६ र २७ गते retrial का लागि दर्ता भै राजश्व बुझाई मिति २०७८।१२।०४ गते शुक्रबार retrial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण ३१ (2022-03-15)

कार्यालय सम्पर्क मिति (appointment date) अगाडि सारिएको सूचना
- २०७८ फाल्गुण ३१ (2022-03-15)

छुट आवेदन दर्ता सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण ३१ (2022-03-15)

पुन: प्रयोगात्मक परीक्षा (retrial) स्थगित गरिएको सूचना
- २०७८ फाल्गुण २९ (2022-03-13)

मिति २०७८।११।२६ गते लिखित परीक्षा दिएका बर्ग A, K र B का परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ फाल्गुण २७ (2022-03-11)

मिति २०७८।११।२९ गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण २७ (2022-03-11)

मिति २०७८।११।३० गते प्रयोगात्मक परीक्षा trial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण २७ (2022-03-11)

मिति २०७८।१२।०१ गते प्रयोगात्मक परीक्षा trial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण २७ (2022-03-11)

मिति २०७८।११।२९ गते प्रयोगात्मक परीक्षा trial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण २७ (2022-03-11)

मिति २०७८।११।२६ गते लिखित परीक्षा दिने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७८ फाल्गुण २७ (2022-03-11)

बर्ग थप बर्ग B का लागि दर्ता भई मिति २०७८।१२।०१ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण २७ (2022-03-11)

बर्ग थप बर्ग B का लागि दर्ता भई मिति २०७८।११।३० गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण २७ (2022-03-11)

मिति २०७८।११।२० गते लिखित परीक्षा दिई उत्तीर्ण भै मिति २०७८।११।२२ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने वर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण २० (2022-03-04)