मिति २०७९।१।०९ गते संचालन हुने बर्ग B को लिखित परीक्षामा सहभागि हुनु हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ बैशाख ८ (2022-04-21)

मिति २०७९।०१।०८ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ७ (2022-04-20)

बर्ग A / K / B का परीक्षार्थीहरुका लागि रिट्रायल तालिका परिमार्जन भएको सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ बैशाख ७ (2022-04-20)

मिति २०७९/०१/०७ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ६ (2022-04-19)

मिति २०७९।०१।०७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ६ (2022-04-19)

मिति २०७९।०१।०६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ५ (2022-04-18)

मिति २०७९/०१/०७ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ५ (2022-04-18)

मिति २०७९/०१/०९ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ५ (2022-04-18)

मिति २०७९/०१/०८ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ५ (2022-04-18)

मिति २०७९/०१/०८ गते रि- ट्रायल हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ५ (2022-04-18)

मिति २०७९।०१।०५ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ४ (2022-04-17)

मिति २०७९।०१।०५ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ४ (2022-04-17)

मिति २०७९।०१।०५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ बैशाख ४ (2022-04-17)

कार्यालय सम्पर्क मिति (appointment date) अगाडि सारिएको सूचना।
- २०७९ बैशाख २ (2022-04-15)

आवेदन दर्ता/ रजिष्ट्रेशन (Biometric registration), लिखित परीक्षा र ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ बैशाख २ (2022-04-15)