मिति २०७८।११।०९ र १० गते लिखित परीक्षा दिई उत्तीर्ण भै मिति २०७८।११।१६ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने वर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण १३ (2022-02-25)

मिति २०७८।११।०९ र १० गते लिखित परीक्षा दिई उत्तीर्ण भै मिति २०७८।११।१५ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने वर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण १३ (2022-02-25)

मिति २०७८।०८।०८ देखि मिति २०७८।११।११ सम्म दर्ता भै लिखित परीक्षा दिएका बर्ग A, K र B का परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा र प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ फाल्गुण १३ (2022-02-25)

मिति २०७८/११/१२ गते संचालन हुने बर्ग B जिप,कार डेलिभरी भ्यान को लिखित परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण ११ (2022-02-23)

मिति २०७८/११/१२ गते संचालन हुने बर्ग A मोटरसाइकल,स्कुटर को लिखित परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण ११ (2022-02-23)

मिति २०७८।११।०६ गते सञ्चालित लिखित परीक्षाको मिति २०७८।११।०९ गते प्रकाशित नतिजामा उत्तीर्ण भै मिति २०७८।११।१४ गते trial हुने बर्ग B-car, jeep, van का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०६ गते सञ्चालित लिखित परीक्षाको मिति २०७८।११।०९ गते प्रकाशित नतिजामा उत्तीर्ण भै मिति २०७८।११।२१ गते trial हुने बर्ग K-scooter का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०६ गते सञ्चालित लिखित परीक्षाको मिति २०७८।११।०९ गते प्रकाशित नतिजामा उत्तीर्ण भै मिति २०७८।११।१४ गते trial हुने बर्ग A-motorcycle का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।१३ गते शुक्रबार retrial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।१२ गते बिहीबार retrial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।१२ गते बिहीबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।११ गते बुधबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।१० गते मंगलबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।१० गते मंगलबार retrial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०६ गते सञ्चालित परीक्षाको नतिजा, प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) तथा मिति २०७८।११।०५ र ०६गते राजश्व बुझाउने परीक्षार्थीहरुको पुन: प्रयोगात्मक परीक्षा (retrial) सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)